Vedtektene til Rælingen Musikklag

§ 1 Navn og organisasjon
Korpsets navn:Rælingen Musikklag (RML)
Korpsets org.nr.:975 858 871
Korpset stiftet:04. mai 1951
Korpset er tilsluttet:Norges Musikkorps Forbund (NMF), region Øst

§ 2 Formål
Ved aktiv musikkutøving å styrke samholdet i korpset og mellom korps, søke å dekke sans og interesse for god musikk, og gjennom beslektede organisasjoner styrke interessen for vår nasjonale kultur.

§ 3 Medlemskap
§ 3.1 Opptak av medlemmer
a. Musikanter kan tas opp som medlemmer i korpset av korpsets styre.  
b. Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. c. Ved innmelding i korpset blir man automatisk medlem i NMF.
d. Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktør skal registreres i NMFs database.

§ 3.2 Forutsetning for medlemskap  
a. Alle medlemmer plikter å følge korpsets og NMFs vedtekter, reglement og lovlige vedtak.  
b. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til korpsets styre. Nevnte opplysninger registreres omgående i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.
c. Instrumenter, uniformer og utstyr eid av korpset skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte.  
d. Medvirkning i andre korps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.  
e. Ethvert medlem plikter å delta på korpsets prøver og arrangementer. Forfall må i rimelig tid forut meddeles oppnevnte kontaktperson eller i gjeldende system.
f. Tidligere aktive eller andre interesserte kan opptas som støttemedlemmer.

§ 3.3 Rapporteringsplikt og kontingent  
a. Korpset følger kalenderåret.  
b. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent hvert år/halvår.  
c. Korpset skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF. Rapporten sendes i henhold til de frister og rutiner som er fastsatt av NMF.  
d. Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31. desember
e. Medlemmer i permisjon (min ½ år) skal betale halv kontingent.

§ 3.4 Utmeldinger  
Medlemmer som ønsker å melde seg ut, må gi melding om dette til korpsets styre. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra korpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.

§ 3.5 Suspensjon og eksklusjon  
a. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for korpsets aktivitet.
b. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.  
c. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.  
d. Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for NMF.

§ 4. Årsmøtet – administrasjon
Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mars måned og innkalles med minst 14 dagers varsel. Saksliste skal sendes ut med innkallingen.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av korpsets aktive medlemmer er tilstede.

Møter ikke halvdelen av de aktive medlemmene, innkalles det til nytt årsmøte med 8 – åtte – dagers varsel. Dette er beslutningsdyktig uansett fremmøte.

§ 4.1 Årsmøtets dagsorden  
Årsmøtet skal behandle følgende saker:  
a. Konstituering  
 1. Åpning
 2. Navneopprop/utfylling av deltagerliste
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Godkjenning av dagsorden/saksliste
 5. Valg av møteledelse
 6. Valg av referenter
 7. Valg av protokollunderskrivere
b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.
d. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett
c. Saker fremmet av korpsets styre og medlemmer.
d. Valg

§ 4.2 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal sammenkalles når minst 3 – tre – styremedlemmer forlanger det, eller når minst halvdelen av korpsets medlemmer fremsetter krav om det.

Disse krav må være skriftlig og nevne den eller de saker som ønskes behandlet. Kravet må stiles til styret og være undertegnet av forslagsstiller.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som vedkommer kravet om et slikt møte, og som er gjort kjent ved innkallingen.

Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte som ordinært – og med minst 8 – åtte – dagers varsel.

§ 5 Styret
Styret består av 6 – seks – medlemmer. Leder, nestleder, sekretær, kasserer, to styremedlemmer. Det skal velges 2 – to – varamedlemmer til styret.
Styret velges for 2 – to – år om gangen. Leder som sådan for 1 – ett – år. Av styrets medlemmer står 2 – to – eller 3 – tre - vekselsvis på valg hvert år. Varamedlemmer velges for 1 – ett – år om gangen.

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges på årsmøte, som også bestemmer styrets sammensetning.

Dessuten skal årsmøte velge:
a.2 – to – revisorer
b.Valgkomité, bestående av 3 – tre – medlemmer
c.2 – to – noteforvaltere
d.1 – en - materialforvalter

Styret innkalles og ledes av lederen. Styret kan også innkalles når 3 – tre – styremedlemmer forlanger det.

§ 5.1 Fullmakter  
a. Styret skal lede korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.  
b. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.  
c. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere korpsets ansvar og aktiviteter.  
d. Styreleder og/eller nestleder og et styremedlem tegner korpset.  
e. Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

§ 5.2 Personalansvar  
a. Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler.  
b. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på de som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede.  
c. Styreleder utøver daglig personalansvar.

Styret skal føre møteprotokoll og skal holde medlemmene underrettet om de saker det arbeides med. Et mindretall i styret har rett til å legge saken frem for medlemmene.

§ 6 Oppløsning
Beslutning om oppløsning kan bare tas på årsmøte og krever 2/3 flertall. I tilfelle slik beslutning blir tatt, velger årsmøte 5 – fem – medlemmer til å forvalte korpsets eiendeler. Disse 5 – fem – medlemmene kontakter straks NMF Øst, og sammen forsøker de å gjenopprette korpset. Hvis dette ikke lykkes innen 5 – fem –år fra oppløsning, tilfaller korpsets eiendeler NMF, såfremt ikke annen beslutning er truffet på årsmøte. Dette punktet gjelder ikke ved sammenslåing med andre korps.

§ 7 Vedtektsendring
Endring av disse vedtekter kan bare skje på årsmøte og må ha minst 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendring på være styret i hende 14 dager før årsmøte.